ไม้แดด

���������������������������������������������������������������������

มิเตอร์วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่มิเตอร์วัดค่าน้ำเสีย น้ำที่บำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น มิเตอร์วัดค่ากรดด่าง (PH) ในน้ำ, วัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) ในน้ำ, วัดสารแขวนลอย (TDS)ในน้ำ, มิเตอร์วัดความเค็ม (Salinity), มิเตอร์วัดความกระด้าง (Hardness) ของน้ำ, มิเตอร์วัดค่า ORP
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ